روغن‌موتور 5W-40 SN

دسته بندی: بنزینی
روغن‌موتوري تمام سينتيك می‌باشد كه بر اساس آخرين دستاوردهاي علمي و بر پايه فنّاوری پاك¬كنندگي فرموله شده است. اين روغن‌موتورها بسيار بهتر از روغن‌موتورهای متعارف جهت حفاظت و پيشگيري از تشكيل لجن عمل مي¬كنند.
5W 40 SN