روغن‌موتور ديزلي توربو50 CC

دسته بندی: دیزلی
جهت مصرف در موتورهاي ديزلي غیر سوپر شارژ و در مواردي كه سطوح كارايي فوق توسط سازنده توصيه گرديده است.
مشخصات (حد معمول):
50 CC