روغن‌موتور ديزلي توربو 40 CD

دسته بندی: دیزلی
جهت مصرف در موتورهاي ديزلي سوپر شارژ و توربو شارژ و در مواردي كه سطوح كارايي فوق توسط سازنده توصيه گرديده است.
مشخصات (حد معمول):
40 CD