46079212
قرارگرفتن در جایگاه پنج برند برتر تولیدکننده روان کار کشور، کسب عنوان رشد یابنده ترین شرکت فعال در این حوزه و انتخاب اول خودروسازان داخلی تا پایان سال 1405