46079212
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره  : مهندس امین ملک 
رئیس هیئت مدیره : مهندس کوروش نظامیوند چگینی
عضو هیات مدیره : مهندس فرامرز خاکساری