46079212

قابل کاربرد در سیستم انتقال قدرت انواع خودرو
دارای پایداری برشی بالا
کاهنده مناسب اصطکاک
مناسب برای استفاده در فرمان هیدرولیک انواع خودرو سبک