46079212
افزایش عمر موتور و محافظت از قطعات موتور
حفظ فشار روغن در محدوده استاندارد
میزان گوگرد کمتر از %1
حفظ ویسکوزیته و کارایی بسیار بالا حتی در دماهای پایین