46079212
قابل کاربرد در سيستم انتقال قدرت انواع خودرو
محافظت عالي چرخ دنده ها در شرايط عملياتي سخت
کاهنده مناسب اصطکاک
دارای پایداری برشی بالا