46079212
منظر مالی: بیشینه کردن بازده سرمایه
منظر مشتری: عرضه روانکارهای متنوع و با کیفیت که در مقایسه با سایر شرکتها قیمت رقابتی دارند.
منظر فرآیندها: توسعه محصولات (در سه حوزه خودروهای سبک، خودروهای سنگین و صنعتی)، رسوخ در بخشهای مختلف بازار روانکارها، تعالی روزانه فرآیندهای عملیاتی.
منظر رشد و یادگیری: ایجاد محیط کار پویا و با نشاط.