46079212
احترام وکرامت، تعهد و مسئولیت پذیری، خلاقیت و نوآوری، اعتماد و صداقت